Home > Declaration > Deklaration: Initiativet Kapodistrias-Spinelli-Europa

Deklaration: Initiativet Kapodistrias-Spinelli-Europa

Deklarationen på svenska

Wednesday 8 April 2009Idén om ett förenat Europa har en lång historia. Vid 1800-talets början
var detta en av de mest radikala idéerna bland ledande intellektuella
och upplysta politiker, som ville få slut på de blodiga krigen och
stormaktskonflikterna genom att upprätta Europas Förenta Stater.
Europatanken har alltid vunnit stark genklang såsom ett fredsideal. 

Ioannis Kapodistrias och Altiero Spinelli, två paneuropeiska
personligheter, sammanlänkar visionerna och enhetssträvandena från två sekler. Så tidigt som år 1820 förklarar Kapodistrias under en
fredskonferens: “... Fred och försoning mellan folken i Europa kan
endast uppnås ifall vi väljer att låta frisinnade och demokratiska idéer
bli förhärskande och att respektera de små folken i stället för att
återgå till de gamla och vanhedrade våldsinstitutionerna”. År 1941, då
han fortfarande hålls i fångenskap under Mussolinis fascistiska regim,
redigerar Spinelli Ventotenemanifestet för ett fritt och enat Europa.
Efter kriget blir han en förgrundsfigur i kampen för en demokratisk,
social och fredlig europeisk union byggd på förbundsstatens modell. Nu,
när Europa försöker ta sig ur den enhetsprocessens återvändsgränd vid
2000-talets början, fortsätter dessa två personer att inspirera oss. 

Vi som undertecknar denna deklaration anser, att Europas enande är
nödvändigare och mer genomförbart än under någon tidigare historisk
period. För övrigt berör saken inte endast folken och medborgarna på
hela vår kontinent utan människosläktet i dess helhet.

I och med den nuvarande djupa och invecklade världskrisen har det blivit
uppenbart, att EU inte bör tillåtas fortsätta att vara enbart ett stort
frihandelsområde där en omättlig profithunger råder, där medborgarna
ständigt marginaliseras och där allmänna nyttigheter omvandlas till
handelsvaror under avsaknad av demokratiska och sociala
kontrollmöjligheter.

Det är på tiden att medborgarna och folken tar det europeiska
unionsprojektet i sina egna händer. För att försvara den europeiska
sociala modellen. För att börja bygga upp unionen underifrån, genom en
institutionalisering av medborgarnas rådslag genom alleuropeiska
folkomröstningar. Genom kravet om att Europaparlamentets status höjs så att det får fulla befogenheter att stifta lagar och införa regler. I det
här sammanhanget kräver vi också att ett enhetligt omröstningsförfarande med enkel majoritet tillämpas i europeiska val i unionens alla medlemsländer.

Det förenade Europa skall vara fredligt och ekologiskt, självständigt i
förhållande till USA och avnukleariserat. Det bör vara solidariskt med
fattigare länder och upprätta vänskapliga samarbetsrelationer med alla
länder, särskilt med grannländerna.

Vi tror att detta ideal är vad Kapodistrias, Spinelli och övriga stora
européer har gett oss i arv och vad 1800-talet och särskilt 1900-talets
och det begynnande 2000-talets europeiska rörelser har eftersträvat. 
Sålunda försöker vi att utifrån de ovannämnda idealen och målen bygga
ett initiativ, som man kan delta i både på nationell och europeisk nivå.

Aten, 21 Mars 2009

PS The declaration of the Capodistrias Spinelli Europe Initiative is hosted at www.PetitionOnLine.com as a Petition to European social forums and civil society. You can add your signature at http://www.petitiononline.com/kaspin09/petition.html.